GOMiG® – Odpady

Program ułatwia prace organów ochrony środowiska w jednostkach samorządów terytorialnych, a w sposób szczególnie efektywny wspiera zarządzanie odpadami komunalnymi. System realizuje zwłaszcza podstawowe zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Podstawowe cechy systemu:

 • tworzenie bazy nieruchomości, umów na wywóz odpadów komunalnych,
 • tworzenie bazy danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych,
 • zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
 • zapewnienie warunków do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • szybką weryfikację danych pod względem problemu dzikich wysypisk wraz z możliwością pełnego ich raportowania.
 • definiowanie sektorów, automatycznie przydzielanie sektora do każdego zakresu nieruchomości oraz statystyka ilości mieszkańców/ nieruchomości w wybranym sektorze,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej. Od wniosku złożonego przez przedsiębiorcę po wpis do rejestru i wydanie decyzji o wpisie.

Z systemem GOMiG® otrzymują Państwo bazę z uzupełnionymi słownikami ulic i miejscowości w gminie, oferujemy również możliwość i pomoc w zaimportowaniu bazy właścicieli z ewidencji podatkowej i gruntowej.

Moduł Wymiarowy

Moduł do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji podatkowych poprzez pełną integrację z systemem KSZOB autorstwa firmy U.I. INFO-SYSTEM.

Moduł Wymiarowy obejmuje:

Deklaracje – kalkulator opłat – definiowanie sposobu wyliczania opłaty:

 • dla nieruchomości zamieszkałych,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych,
 • dla nieruchomości mieszanych,
 • definiowanie ulg wynikających z ustawy i decyzji administracyjnych.

Ewidencja deklaracji

 • tworzenie wzorca deklaracji,
 • udowa bazy płatników (z wykorzystaniem dotychczasowej bazy właścicieli),
 • ewidencja deklaracji na poziomie nieruchomości i płatnika,
 • historia modyfikacji.

Kontrola

 • wyszukiwanie nieruchomości/płatników, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie,
 • automatyczne tworzenie wezwania do złożenia deklaracji w oparciu o korespondencję seryjną,
 • zestawienia i statystyki złożonych deklaracji na poziomie gminy i sektora.

Wymiar

 • naliczanie wymiaru,
 • generowanie przypisów i odpisów dla płatnika,
 • tworzenie i analiza statystyk prognozowanych przychodów gminy,
 • przekazywanie danych (naliczeń) do Modułu Odpłatności systemu GOMiG – Odpady,
 • przekazywanie danych (naliczeń) do zintegrowanego systemu księgowo-podatkowego firmy U.I. INFO-SYSTEM.

INTEGRACJA GROSZEK – GOMIG:

Integracja systemów GOMiG® firmy ARISCO i KSZOB firmy U.I. INFO-SYSTEM sp.j. pozwala na podział obowiązków pomiędzy dwa wydziały (wydział ochrony środowiska i wydział finansowy) – zgodnie z odpowiednimi kompetencjami pracowników.

W takim wariancie GOMiG® pełni rolę systemu wymiarowego, w którym jest naliczana opłata śmieciowa, a następnie jest ona automatycznie przekazywana do systemu KSZOB.

Integracja GOMiG® z systemem KSZOB Księgowość Zobowiązań zapewnia:

 • dostęp do Bazy Osobowej U.I. INFO-SYTEM sp.j. zawierającej  dane osób fizycznych  jak i osób prawnych,
 • automatyczne przenoszenie przypisów i odpisów z systemu GOMiG® do KSZOB,
 • dostęp z poziomu GOMIG® do konta rozliczeniowego zapewniającego wgląd do aktualnego stanu rozliczeń,
 • współpracę z Uniwersalnym Programem Księgującym – wpłaty opłaty śmieciowej na rachunek bankowy Urzędu są księgowane automatycznie,
 • współpracę z systemem kasowym – automatyczny przepływ zapisów kasowych,
 • kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych wobec Urzędu,
 • zarządzanie windykacją – wystawia, ewidencjonuje, rozlicza upomnienia i tytuły wykonawcze, rejestry upomnień i tytułów wykonawczych,
 • współpracę z Księgowością Budżetową.

Dlaczego powstała integracja?:

 • Ponieważ warto korzystać z rozwiązań, które klienci znają, cenią i w znacznej części już posiadają,
 • Gdyż uznaliśmy, że księgowi powinni móc korzystać ze znanego sobie od lat środowiska co ułatwi im wdrażanie ustawy w zakresie poboru i rozliczania opłat za śmieci,
 • Gdyż uznaliśmy, że pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrażanie ustawy powinni korzystać ze środowiska, które od lat króluje na rynku w zakresie obsługi informatycznej gospodarki odpadami,
 • Ponieważ suma doświadczeń obu firm daje unikalną na rynku gwarancję prawidłowości wdrożenia przepisów ustawy.

Korzyści z integracji:

 • Znacząco niższe koszty zakupu i wdrożenia dla klientów posiadających już któryś z programów,
 • Możliwość zasilenia bazy danych informacjami o właścicielach z bazy podatkowej co może znacznie skrócić okres przygotowawczy do rozliczania „podatku śmieciowego”,
 • Dzięki jednolitemu środowisku księgowemu nie jest konieczne przeszkalanie pracowników do obsługi innego programu, a ponadto pracownik wydziału finansowego może rozliczać nie tylko opłatę za śmieci, ale również inne zobowiązania danego podatnika co daje większą elastyczność w obsłudze klienta gminy.

Korzyści ciąg dalszy:

 • Możliwość automatyzacji ewidencji wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych przy wykorzystaniu wirtualnych kont bankowych oraz modułu UPK (Uniwersalny Program Księgujący),
 • Możliwość korzystania ze wspólnej podatkowej bazy osobowej, która już dziś zawiera większość danych jaka będzie potrzebna również przy realizacji ustawy „śmieciowej”,
 • Możliwość udostępnienia Państwa klientom usługi płatności elektronicznych przez internet aby do minimum zmniejszyć uciążliwość obu stronom przyjmowanie wpłat, dzięki wdrożeniu usługi e-Podatki,

Nie da się opisać wszystkich korzyści jakie płyną z realizacji ustawy „śmieciowej” z wykorzystaniem integracji modułów firm ARISCO Sp. z o.o. i U.I. INFO-SYSTEM sp. jawna (GROSZEK).

Proszę jednak wziąć pod uwagę, że tu nie ma już o czym mówić, tu trzeba zacząć działać. Musimy minimalizować koszty realizacji ustawy, maksymalizować efekty jej oddziaływania na nasze środowiska lokalne oraz optymalizować pracę jaką mamy do wykonania aby była ona efektywna i dawała satysfakcję z jej wykonania.

To właśnie gwarantują połączone produkty firm ARISCO Sp. z o.o.  i U.I. INFO-SYSTEM Sp. jawna (GROSZEK)

To co jest unikalne na rynku w ramach tego systemu to fakt, że większość operacji księgowych tak po stronie księgowości podatkowej jak i księgowości budżetowej można w znacznej mierze zautomatyzować w oparciu o elektroniczny wyciąg bankowy, konta wirtualne oraz integrację z kasą. Kluczowym modułem dla tego celu jest  UPK – Uniwersalny Program Księgujący oraz e-Podatki, które wspólnie zapewniają automatyzację księgowań i w znaczący sposób przyspieszają ich realizację w systemie księgowym. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem usługi PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Całość rozwiązania jest kompleksowym systemem obsługi ustawy „śmieciowej” oraz ordynacji podatkowej, w ramach której prowadzone jest rozliczanie i windykacja podatku „śmieciowego”. Ponadto prezentowane rozwiązanie zastosowane w gminie pozwala na tych samych zasadach rozliczać i automatyzować księgowość innych podatków i opłat lokalnych. Oznacza to duże oszczędności również ekonomiczne w poszerzaniu infrastruktury informatycznej urzędu i praktycznego zastosowania e-usług w administracji samorządowej.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w systemie GOMiG®.

Moduł – Selektywna Zbiórka Odpadów (SZO)

Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów istnieje jako dodatkowa funkcja programu GOMiG® – Odpady. Służy do ewidencjonowania i tworzenia zestawień w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Moduł SZO to możliwość ewidencjonowania poszczególnych wywozów odpadów posegregowanych, wraz ze szczegółową informacją o rodzaju i ilości wywiezionych śmieci, zestawienia objętości odpadów posegregowanych – szczegółowe zestawienie dla wszystkich nieruchomości, oraz możliwość tworzenia wydruków o objętości wywozu wszystkich nieczystości i odpadów – sumaryczne zestawienie, dające pełną informację o wywozach wszystkich rodzajów odpadów, zaewidencjonowanych w programie.

ADOK – Moduł Dokumentów elektronicznych

Moduł ściśle współpracuje z systemem GOMiG® – Odpady. Program służy do archiwizowania wszelkiego rodzaju dokumentów tradycyjnych, zeskanowanych do postaci elektronicznej. Tworzona dokumentacja elektroniczna jest często bardzo cenną informacją uzupełniającą, zaś sam proces, mający na celu dołączenie dokumentu wymaga minimalnego nakładu pracy i zajmuje niewiele czasu.

Sprawozdawczość WWW

Według nowej ustawy firma wywozowa, co kwartał ma przesłać do urzędu sprawozdanie. W oferowanym przez nas systemie może to zrobić za pomocą przygotowanej strony internetowej lub eksportując dane do pliku i przesłać go do urzędu.

Moduł RIPOK

Weryfikacja odbioru odpadów na stacji RIPOK. Weryfikacja rodzaju oraz ilości odpadów komunalnych przekazanych na stacji RIPOK przez przedsiębiorców.

Moduł GPS

System monitorowania pracy pojazdów przedsiębiorców. Współpraca z systemem zewnętrznym Xtrack w zakresie weryfikacji rodzaju oraz ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Serwis internetowy CZYSTA GMINA

Z nowa ustawą Urząd będzie mieć dodatkowy obowiązek udostępniania na stronie internetowej informacji dotyczących m.in.:

 • wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych,
 • osiągniętych poziomów recyklingu,
 • wykazu podmiotów odbierających odpady, punktów SZO, punktów zużytego sprzętu.

Z pomocą dla Urzędów przychodzi portal www.czystagmina.pl, który pełni rolę zarówno serwisu ekologicznego, jak i zapewnia Urzędom realizację w/w obowiązków ustawowych.